ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.white-diamond.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door ons. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van white diamond is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij white diamond.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met white diamond te mogen claimen of te veronderstellen.

White diamond streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. White diamond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW toepasbaar op de dag van de aankoop. De prijzen kunnen op de website zonder voorafgaande notificatie aan de klant aangepast worden. White-diamond behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De diensten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht op het moment van de geregistreerde aankoop.

Verantwoordelijkheid

White-diamond neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot defecten en schade dat voorkomt op de wagen tijdens het uitvoeren van werken.

Betaling

De betaling moet worden voltrokken via een vooruitbetaling, beveiligde betaling via overschrijving of contant bij ophaling van de wagen.

Het spreekt voor zicht dat wij u garanderen beschikbaar te zijn bij uw afspraak. Om zo efficiënt mogelijk te werken vragen wij u beleefd ons 48 uur op voorhand te verwittigen als u een gemaakte afspraak niet kan nakomen.

Als u ons niet tijdig verwittigd zien wij ons verplicht u een schadevergoeding aan te rekenen ten bedrage van 20% van de overeengekomen prijs.


Beveiliging van de persoonlijke gegevens

Het verzamelen van gegevens is noodzakelijk om service en facturatie mogelijk te maken. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is enkel bedoeld voor gebruik door White-diamond.

Het volledige contract

In de veronderstelling dat een deel van het huidige contract ontoepasbaar zou zijn wegens verandering in de wetgeving, regularisatie of beslissing van de rechtbank, heeft dit geen effect op de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden.

Bevoegde rechtbanken

De huidige algemene voorwaarden zijn onderwerp van de Belgische wetgeving. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de klant en White-diamond, dienen de klant en White-diamond te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze onenigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.